Algemene voorwaarden

Overeenkomst met voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou, persoonlijk of namens een entiteit ("jij") en Petradar ("Bedrijf", "wij", "ons" of "onze"), met betrekking tot je toegang tot en gebruik van de https://www.Petradar.org website evenals elke andere media vorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee gerelateerd is, ermee geassocieerd is of er op een andere manier mee verbonden is (samen, de "Site"). Wij zijn geregistreerd in Nederland en hebben ons geregistreerd kantoor op Victorieplein 27 A1, Amsterdam, Noord-Holland 1079KM. Ons BTW-nummer is NL002383728B11. JIJ gaat ermee akkoord dat door de site te bezoeken je al deze hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat om aan de gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN MAG JE DE SITE UITDRUKKELIJK NIET GEBRUIKEN EN MOET JE DIRECT STOPPEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, wijzigingen of amendementen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" datum van deze Gebruiksvoorwaarden en je doet afstand van het recht op specifieke kennisgeving van dergelijke wijziging. Elke keer dat je onze site gebruikt, zorg ervoor dat je de toepasselijke voorwaarden controleert zodat je begrijpt welke voorwaarden van toepassing zijn. Je bent onderhevig aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen en geaccepteerd, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door je voortgezette gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd.

De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie naar of gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met enige wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen die jurisdictie of land. Dienovereenkomstig, de individuen die ervoor kiezen om de site vanuit andere locaties te benaderen, doen dit op eigen initiatief en zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing is.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich ervoor registreren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders vermeld, zijn de site en alle broncodes, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en graphics op de Site (samen, de "Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of aan ons gelicentieerd, en worden beschermd door auteursrecht- en merkenrechtwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden op de site "ZOALS ZE ZIJN" aangeboden voor informatieve en persoonlijk gebruik alleen gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en enige Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat je in aanmerking komt om de Site te gebruiken, ontvang je een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site en om een kopie te downloaden of af te drukken van enig deel van de Inhoud waartoe je op de juiste manier toegang hebt verkregen uitsluitend voor je persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend in en naar de site, inhoud en merken.

GEBRUIKERSVERKLARINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaar en garandeer je dat: (1) je wettelijk bekwaam bent en ermee instemt om je aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden; (2) je geen minderjarige bent in de jurisdictie waarin je woont; (3) je de Site niet zult benaderen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) je de site niet zult gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel; en (5) je gebruik van de Site schendt geen toepasselijke wet- of regelgeving.

Als je informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om je account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

VERBODEN ACTIVITEITEN

Je mag de Site niet benaderen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële ondernemingen, behalve die specifiek door ons zijn geïdentificeerd, onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stem je ermee in om niet:

Systematisch gegevens of andere inhoud van de site te halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren, of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ons en andere gebruikers te misleiden, bedriegen of op het verkeerde been te zetten, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden op te sporen.

Beveiligingsgerelateerde functies van de Site te omzeilen, uitschakelen of anderszins te verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken of restricties opleggen aan het gebruik van de Site en/of de daarin opgenomen Inhoud.

Naar onze mening, te kleineren, bezoedelen of anderszins schaden.

Elke informatie die van de site wordt gehaald gebruiken om een ander te lastig te vallen, te mishandelen of schade toe te brengen.

Onze ondersteuningsdiensten onjuist te gebruiken of valse meldingen van misbruik of wangedrag in te dienen.

De site te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.

Zich bezighouden met ongeautoriseerd kaderen van of linken naar de Site.

Virus, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te versturen (of te proberen te uploaden of te versturen), inclusief overmatige hoofdletters en spamming (voortdurend posten van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door enige partij verstoort of interfereert met het gebruik, kenmerken, functies, of verandert, schaadt, verstoort, wijzigt of verstoort.

Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om reacties of berichten te versturen, of het gebruik van data mining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

Het auteursrecht of andere eigendomsvermeldingen van enige inhoud te verwijderen.

Proberen een andere gebruiker of persoon te imiteren of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.

Materiaal te uploaden of te versturen (of proberen te uploaden of te versturen) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, waaronder maar niet beperkt tot clear graphic interchange formats (“gifs”), 1×1 pixels, web bugs, cookies, of andere vergelijkbare apparaten (soms aangeduid als “spyware” of “passieve verzamelmechanismen” of “pcms”).

De site of de netwerken of diensten die verbonden zijn met de site, te verstoren, te onderbreken of onnodig te belasten.

Een van onze medewerkers of agenten die betrokken zijn bij het ter beschikking stellen van enig deel van de Site aan jou, te lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.

Pogingen te ondernemen om site maatregelen die ontworpen zijn om toegang tot de Site of een deel van de Site te voorkomen of te beperken te omzeilen.

De software van de site kopiëren of wijzigen, waaronder maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.

Behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de software die deel uitmaakt van of op enige wijze deel uitmaakt van de Site te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse engineeren.

Tenzij het resultaat is van het gebruik van een standaard zoekmachine of internetbrowser, een geautomatiseerd systeem gebruiken, lanceren, ontwikkelen of distribueren, waaronder maar niet beperkt tot enige spin, robot, cheat utility, scraper of offline reader die de site benadert, of het gebruik of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.

Een koper's agent of koper's makelaar gebruiken om aankopen te doen op de site.

Ongeoorloofd gebruik maken van de Site, waaronder het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen om ongevraagde e-mails te versturen, of gebruikersaccounts aanmaken door geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.

De site gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.

De site gebruiken om te adverteren of goederen en diensten te verkopen.

GEBRUIKERSGENERERENDE BIJDRAGEN

De site kan je uitnodigen om te chatten, bij te dragen, deel te nemen aan blogs, berichtenborden, online forums en andere functionaliteiten, en kan je de mogelijkheid bieden om content en materiaal te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of naar ons of op de Site te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, commentaar, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Daarom zullen alle Bijdragen die je stuurt worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet beschermd eigendom. Wanneer je Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaar en garandeer je dat:

1. Het creëren, verspreiden, verzenden, openbaar weergeven of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van je Bijdragen zal geen eigendomsrechten schenden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.

2. Jij de maker en eigenaar bent van of beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te machtigen om je Bijdragen te gebruiken op elke manier die de site als passend beschouwt en deze gebruiksvoorwaarden.

3. Je de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming hebt van elke identificeerbare individu in je Bijdragen om de naam of gelijkenis van een dergelijk identificeerbaar individu te gebruiken zoals voorgesteld door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.

4. Je bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.

5. Je bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, piramidespellen, kettingbrieven, spam, massa-mailings of andere vormen van verzoeken.

6. Je bijdragen zijn niet obsceen, losbandig, wellustig, smerig, gewelddadig, lasterlijk, smadelijk of anderszins aanstootgevend (zoals bepaald door ons).

7. Je bijdragen misbruiken, bespotten, kleineren, intimideren of beledigen niemand.

8. Je bijdragen zullen niet worden gebruikt om een andere persoon aan te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld te bevorderen tegen een specifiek persoon of groep personen.

9. Je bijdragen overtreden geen toepasselijke wet, verordening of regel.

10. Je bijdragen schenden de privacy of publiciteitsrechten van derden niet.

11. Je bijdragen overtreden geen toepasselijke wet met betrekking tot kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om de gezondheid te schaden of het welzijn van minderjarigen te beschermen.

12. Je bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen met betrekking tot ras, nationale oorsprong, geslacht, seksuele geaardheid of fysieke handicap.

13. Je bijdragen zullen op geen enkele manier in strijd zijn met, of linken naar materiaal dat enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet of verordening schendt.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan, onder andere, leiden tot beëindiging of opschorting van je rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGELICENTIE

Door je bijdragen op een deel van de Site te plaatsen, verleen je automatisch, en je verklaart en garandeert dat je het recht hebt op een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie om te hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, bekendmaken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hernoemen, archiveren, opslaan, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, extraheren (geheel of gedeeltelijk) en dergelijke bijdragen (inclusief, maar niet beperkt tot je afbeelding en stem) voor elk doel ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken van voor te bereiden of dergelijke bijdragen in andere werken op te nemen, en en sublicenties van het voorgaande te autoriseren. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van je naam, bedrijfsnaam en franchise naam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die je verstrekt. Je doet afstand van alle morele rechten op je bijdragen en je garandeert dat morele rechten anderszins niet in je bijdragen worden geclaimd.

We claimen geen eigendom over je bijdragen. Je behoudt het volledige eigendom van al je bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verbonden zijn met je bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of voorstellingen in je bijdragen die door jou op een deel van de Site zijn verstrekt. Jij bent de enige verantwoordelijk voor je bijdragen aan de Site en je stemt er uitdrukkelijk mee in om ons te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot je bijdrage.

Wij hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) bijdragen te accepteren, bewerken of anderszins te wijzigen; (2) alle bijdragen te hercategoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook te screenen of te verwijderen zonder kennisgeving. Wij zijn niet verplicht je bijdragen te controleren.

Inzendingen

Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie gerelateerd aan de Site (“Inzendingen”) die door jou aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben het recht op onbeperkt gebruik en distributie van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan jou. Je doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en je garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel van jou zijn of dat je het recht hebt om dergelijke inzendingen te doen. Je gaat ermee akkoord dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige beweerde of daadwerkelijke inbreuk of misbruik van enig eigendomsrecht van je Inzendingen.

WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of je kunt via de site worden gestuurd) naar andere websites (“Websites van Derden”), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software, en andere content of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van Derden”). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden zijn niet onderzocht, geverifieerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en we zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die toegankelijk zijn via de site of inhoud van derden die zijn geplaatst op, beschikbaar via, of geïnstalleerd van de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacy praktijken, of andere beleidslijnen van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als je besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doe je dat op eigen risico en besef dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. Je moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden en beleidslijnen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, lezen van elke website waarnaar je navigeert vanaf de Site of in verband met applicaties die je gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die je doet via websites van derden zijn via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen jou en de betreffende derde partij zijn. Je gaat ermee akkoord en erkent dat wij producten of diensten die aangeboden worden op websites van derden niet onderschrijven en je zal ons vrijwaren van enige schade opgelopen veroorzaakt door je aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaar je ons tegen enig verlies of schade die jou wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

SITEBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te monitoren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan handhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, ontzegging, beperking van toegang tot, beperking van de beschikbaarheid van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van je bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, eventuele bestanden en inhoud die te groot zijn of op enigerlei wijze onze systemen belasten, van de site te verwijderen, of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de site te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendom te beschermen en om de goede werking van de site te faciliteren.

AUTEURSRECHTSCHENDING

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als je gelooft dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat je bezit of beheerst, neem dan onmiddellijk contact met ons op met behulp van de onderstaande contactgegevens (een "Melding"). Een kopie van je Melding zal worden gestuurd naar de persoon die het materiaal heeft gepost of opgeslagen waarop in de Melding wordt gewezen. Houd er rekening mee dat je volgens de toepasselijke wet aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als je een materiële onjuiste voorstelling geeft in enige Melding. Dus als je niet zeker weet dat materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar wordt gelinkt door de Site inbreuk maakt op je auteursrecht, moet je overwegen contact op te nemen met een advocaat.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht en effect zolang je de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN ELKE PERSOON OM WELKE REDEN OF GEEN REDEN DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF BEPALING IN DEZE VOORWAARDEN OF TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE OF ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE AAN ONS IS VERSTREKT OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN BEËINDIGEN.

Als we om welke reden dan ook je account beëindigen of opschorten, is het je verboden om te registreren en een nieuw account aan te maken onder je naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als je namens die derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van je account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en gerechtelijke verhaal.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving op elk moment te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, schorsing of beëindiging van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen problemen ondervinden met hardware, software of andere zaken, of onderhoud moeten uitvoeren in verband met de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan jou te wijzigen, herzien, bijwerken, op te schorten, stop te zetten of op een andere manier aan te passen. Je gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door jouw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of afsluiting van de Site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als verplichting van onze kant om de site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases daarvan te verstrekken.

TOEPASSELIJKE WET

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving op elk moment te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, schorsing of beëindiging van de site.

GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen. Om de oplossing te versnellen en de kosten te beperken van enig geschil, controverse of claim gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en collectief, de "Geschillen") door jou of ons ingediend (individueel, een "Partij" en collectief, de "Partijen"), komen de Partijen overeen om eerst te proberen elk Geschil (behalve de hieronder uitdrukkelijk vermelde Geschillen) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat de arbitrage begint. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindende beslissing. Elk geschil voortvloeiend uit de relaties tussen de partijen bij dit contract wordt beslecht door één arbiter die wordt gekozen in overeenstemming met de arbitrage- en interne regels van het Europees Hof van Arbitrage, dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage met zetel in Straatsburg, en die van kracht zijn op het moment dat het verzoek tot arbitrage wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule de aanvaarding vormt. De zetel van de arbitrage is Amsterdam, Nederland. De voertaal van de zaak is Nederlands of Engels. De toepasselijke regels van materieel recht zijn Nederlands recht.

Beperkingen. De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal de arbitrage niet worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil te arbitreren op basis van groepsvorderingen of om groepsvorderingsprocedures te gebruiken; en (c) is er geen recht of bevoegdheid om een Geschil te voeren in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het algemene publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage. De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die streven naar het afdwingen of beschermen van enige eigendomsrechten van een Partij, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil gerelateerd aan of voortvloeiend uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke eis voor voorlopige diensten. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide Partijen kiezen om enig geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, en zal dergelijk Geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die hierboven voor rechtsbevoegdheid zijn vermeld, en de Partijen komen overeen om zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de site staan die typografische fouten bevat, onnauwkeurigheden of weglatingen, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

DISCLAIMER

De Site Wordt Aangeboden Op Een 'Zoals Het Is' En 'Zoals Beschikbaar' Basis. Je Gaat Ermee Akkoord Dat Jouw Gebruik Van De Site En Onze Diensten Op Jouw Eigen Risico Zal Zijn. Voor zover toegestaan door de wet, wijzen wij alle garanties af, expliciet of impliciet, in verband met de Site en jouw gebruik ervan, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel. Wij Geven Geen Garanties Of Verklaringen Met Betrekking Tot De Nauwkeurigheid Of Volledigheid Van De Inhoud Van De Site Of De Inhoud Van Websites Die Met De Site Zijn Gekoppeld En Wij Zijn Niet Aansprakelijk Of Verantwoordelijk Voor (1) Fouten, Vergissingen Of Onnauwkeurigheden Van (2) Persoonlijk Letsel Of Schade Aan Eigendommen Van Welke Aard Ook, voortvloeiend uit Jouw toegang tot en gebruik van de Site, (3) Elke Ongeautoriseerde Toegang Tot Of Gebruik Van Onze Beveiligde Servers En/Of Alle Persoonlijke Informatie En/Of Financiële Informatie Daarop Opgeslagen, (4) Elke Onderbreking Of Beëindiging Van De Overdracht Naar Of Van De Site, (5) Bugs, Virussen, Trojaanse Paarden Of Dergelijke Die Door Een Derde Partij Naar Of Via De Site Kunnen Worden Verzonden, En/Of (6) Fouten Of Weglatingen In Enige Inhoud En Materialen Of Voor Enig Verlies Of Schade Van Welke Aard Ook Door Het Gebruik Van Enige Inhoud Die Is Geplaatst, Verzonden Of Anderszins Beschikbaar Is Gesteld Via De Site. Wij Onderschrijven, Garanderen, Verzekeren Of Nemen Geen Verantwoordelijkheid Voor Enig Product Of Dienst Geadverteerd Of Aangeboden Door Een Derde Partij Via De Site, Elke Hyperlink Website, Of Een Website Of Mobiele Applicatie Die Niet Wordt Geadverteerd In Enige Vorm Van Advertentie Of Reclame Door Ons. Evenals Bij Het Aanschaffen Van Een Product Of Dienst Via Een Medium Of In Een Omgeving, Moet Je Jouw Eigen Oordeel Gebruiken En Voorzichtig Zijn Indien Van Toepassing.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Onder geen enkele omstandigheid zijn wij of onze directeuren, medewerkers of agenten aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor directe, indirecte, gevolg-, voorbeeldige, incidentele, speciale of strafbare schade, inclusief verlies van winst, verlies van inkomen of andere schade voortvloeiend uit jouw gebruik van de Site, zelfs als wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Ongeacht het tegenovergestelde, zal onze aansprakelijkheid jegens jou voor enige oorzaak en ongeacht de vorm van de actie te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat je aan ons hebt betaald. Indien de wetten van de staat van de VS en internationale wetten geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade, dan zijn deze wetten mogelijk op jou van toepassing en gelden sommige of alle bovengenoemde disclaimers of beperkingen mogelijk niet voor jou, en heb je mogelijk aanvullende rechten.

DISCLAIMER

Je gaat ermee akkoord om ons en onze gelieerde ondernemingen, inclusief onze dochterondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en vrij te waren van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, eis of vordering, inclusief redelijke advocatenkosten en uitgaven gemaakt door een derde partij, voortvloeiend uit of in verband met: (1) jouw bijdragen; (2) gebruik van de site; (3) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (4) enige schending van jouw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (5) jouw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) enige schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site waarmee je via de site in contact bent gekomen. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, voor jouw rekening, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor je ons moet vrijwaren, en je gaat ermee akkoord om samen te werken, voor jouw rekening, met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om je zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijgave valt.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We behouden bepaalde informatie die je indient op de site om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens gerelateerd aan jouw gebruik van de site. Hoewel we regelmatige routineback-ups van gegevens maken, ben jij zelf verantwoordelijk voor alle gegevens die je verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die je hebt ondernomen met behulp van de Site. Je gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en je doet hierbij afstand van enig recht van actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het versturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. Je stemt ermee in om elektronische communicaties te ontvangen en je gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere communicaties die wij je elektronisch verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. JE GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE AFLEVERING VAN BERICHTEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES INGESTELD OF VOLTOOID DOOR ONS OF VIA DE SITE. Je doet hierbij afstand van enige rechten of vereisten onder enige statuten, regelgeving, regels, verordeningen of andere wetten in enige jurisdictie die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of betalingen of het verlenen van kredieten door andere dan elektronische middelen.

DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsmaatregelen of bedrijfsregels die door ons op de Site zijn geplaatst of in verband met de Site vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen jou en ons. Ons falen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht voor zover toegestaan door de wet. We kunnen op elk moment afstand doen van een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er ontstaat geen gezamenlijke onderneming, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie tussen jou en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of gebruik van de site. Je stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden uitgelegd op basis van het feit dat jij ze hebt opgesteld. Je doet hierbij afstand van enige verdediging die je mogelijk hebt op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van een handtekening van de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

CONTACT OPNEMEN

Om een klacht gerelateerd aan de Site op te lossen of meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de voettekst van de website.

Kies taal

NL

Nederlands

EN

English

DE

Deutsch

JA

日本語

ES

Español

FR

Français